Financiering van collaboratieve woonvormen

Deze sessie bestaat uit drie delen, waarvan er één in het Engels wordt gegeven. Het is mogelijk om één deel te volgen in plaats van het gehele programma.

This seminar consists of three parts, one of which is conducted in English. It is possible to just attend one part instead of the whole programme.

In Nederland lopen bewoners met coöperatieve woonwensen dikwijls tegen hetzelfde obstakel aan: de financiering. Banken en andere financiers zijn terughoudend in het financieren van deze onbekende vorm van eigenaarschap. Wat zijn hun belemmeringen? Wat maakt het voor hen anders dan een ‘gewone’ hypotheek? Wat kunnen we van het buitenland leren, waar banken vaker geld uitlenen aan collectieve woongroepen? Wanneer financieren banken wél in Nederland, en onder welke voorwaarden? Wat kunnen andere partijen doen om risico’s te verkleinen en garanties af te geven? Is eigen inbreng gewenst of noodzakelijk?

In dit seminar kijken we naar belemmeringen en oplossingen om wooncoöperaties wél te kunnen financieren. We kijken waar dat is gelukt, waar en hoe andere partijen meewerken, onder welke voorwaarden dat gebeurt en wat we kunnen leren uit het buitenland. Ten slotte bekijken we de mogelijkheden van een financieringsfonds.


Moderators

Vincent Gruis is hoogleraar Housing Management aan de Technische Universiteit Delft. Hij doet onderzoek naar en geeft educatie in de organisatie van woningbouw management, en is hierbij vooral geïnteresseerd in hoe grondeigenaren hun eigendom kunnen aanpassen op maatschappelijke vraagstukken.


Dr. Darinka Czischke is projectleider van Project Together! Ze heeft een interdisciplinaire achtergrond in onderzoek, educatie en consultancy. Sinds ze als associate professor werkzaam is bij de TU Delft, richt ze zich op onderzoek naar nieuwe, collaboratieve woonvormen en sociale duurzaamheid in de stad.


Frank Wassenberg werkt bij Platform31 aan vernieuwende oplossingen voor de vastzittende woningmarkt. Zoals flexwonen en tijdelijke woningen, beter benutten van de bestaande woningvoorraad, menging van doelgroepen in één gebouw, hoogbouw, transformatie en tijdelijk gebruik, mogelijkheden in oude wijken, stadsrandwijken en het buitengebied, en coöperatieve woonvormen.


Tanja Morsheim werkt aan een breed scala van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van de woningmarkt. Zoals prestatieafspraken en toekomstbestendige samenwerking tussen gemeenten, corporaties, bewoners, samen prettig wonen in de wijk, huisvesting bijzondere aandachtsgroepen en coöperatieve woonvormen.


Sprekers

Marije Raap is werkzaam bij de gemeente Amsterdam als programmamanager woningbouw. Zij is sinds 2011 betrokken bij het gemeentelijk Zelfbouwprogramma en in het bijzonder het vergroten van mogelijkheden voor de ontwikkeling van collectieve bouwprojecten en wooncoöperaties in Amsterdam. Zij is projectleider van de financieringsregeling die de gemeente Amsterdam met SVn heeft uitgewerkt voor wooncoöperaties.


Johan Conijn is werkzaam bij Finance Ideas als adviseur en onderzoeker. Zijn werkterrein is de woningmarkt en in het bijzonder de corporatiesector. Vorig jaar heeft hij voor het ministerie van BZK een rapport over de financiering van wooncoöperaties geschreven.Geert de Pauw is sinds meer dan 20 jaar actief als activist en sociaal werker om huisvesting in Brussel gelijkwaardig en toegankelijk te maken. Hij is oprichter van de Community Land Trust in Brussel, die hij nu coördineert. Hij is co-founder van het Europese CLT partnership SHICC (Sustainable Housing for Cohesive Communities) en bestuurslid van Center for CLT Innovation.


Richard Luigjes is manager fondsontwikkeling bij stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Hij is betrokken bij stedelijke vernieuwing en de verbetering van de leefkwaliteit in stad en platteland en werkt aan de acquisitie van fondsen passend binnen de door SVn gestelde kaders. De afgelopen jaren deed hij ervaring op met projectfinancieringen op de thema’s zon, energie, wind, geothermie en innovatie.


Aart Cooiman is werkzaam bij Rabo Real Estate Finance als sectorspecialist Bouw, Vastgoed en Woningcorporaties. Sinds enige jaren heeft hij daarbij een bijzondere aandacht voor de (on)mogelijkheden voor wooncollectief-initiatieven om tot realisatie te komen. Het oplossen van de financieringsproblematiek is daarin het speerpunt. Hiertoe maakt hij deel uit van interne projectgroepen en komt hij in direct contact met initiatieven.

Map for

Financiering van collaboratieve woonvormen

In Nederland lopen bewonerscollectieven met coöperatieve woonwensen tegen hetzelfde obstakel aan: de financiering. In dit seminar gaan we in gesprek over de belemmeringen en mogelijkheden voor de financiering van collaboratieve woonvormen. Lees meer

13:00-13:10 Welkom en inleiding

Vincent Gruis, stuurgroep Project Together!

13:10-13:45 Introductie collaboratief wonen en financiering (Nederlands)

Moderator: Tanja Morsheim, Platform31

Wat zijn coöperatieve woonvormen eigenlijk? En hoe ga je nou te werk als je coöperatief wil wonen? Initiatiefnemers van verschillende typen coöperaties lichten toe hoe ze collectief te werk zijn gegaan en wat ze daarbij tegenkwamen. Ze lichten toe welke (financiële) belemmeringen ze hebben ervaren, en hoe zij die hebben opgelost.

13:45-14:00 Pauze
14:00-14:45 Wat kan Nederland leren van het buitenland? (Engels)

Moderator: Darinka Czischke, TU Delft

In andere Europese landen zoals Duitsland en Zwitserland komt de financiering wel makkelijker van de grond. Tijdens dit programmadeel worden buitenlandse sprekers uitgenodigd om met elkaar in discussie te gaan over hun ervaringen, en hoe de geleerde lessen toegepast kunnen worden in de Nederlandse context.

14:45-15:00 Pauze
15:00-15:50 Oplossingen financiering collaboratieve woonvormen (Nederlands)

Moderator: Frank Wassenberg, Platform31

In dit laatste programmadeel bieden we een concrete oplossing die in Nederland uitkomst kan bieden voor de financiering van collaboratief wonen: de Financieringsfaciliteit Wooncoöperaties via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. SVn en Amsterdam hebben het initiatief genomen en de regeling uitgewerkt, die nu is opengesteld voor alle gemeenten en provincies. In deze sessie gaan belangrijke Nederlandse financiële stakeholders in discussie over dit leenfonds en mogelijke andere concrete oplossingen.

15:50-16:00 Afsluiting

U schrijft zich in principe in om de livestream te volgen. Indien aanwezigheid op locatie mogelijk blijkt, volgt daarover later meer informatie.Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.